Algemene voorwaarden Think Video

 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN
Alle leveringen en prestaties van producten, diensten en bestellingen, zowel schriftelijk als mondeling, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde algemene voorwaarden.De opdrachtgever gaat hiermee stilzwijgend akkoord. Zijn eigen voorwaarden zijn hieraan steeds ondergeschikt.

 

ARTIKEL 2 – PRIJZEN / BETALINGEN

Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in euro en exclusief BTW. Facturen worden steeds in digitale vorm, per mail, afgeleverdtenzij anders vermeld. Na verloop van een termijn van acht kalenderdagen worden facturen beschouwd  als aanvaard zonder voorbehoud. Bij een bestelling wordt 35% van het totale offertebedrag gefactureerd als voorschot.Indien een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag vervallen alle eventueel toegestane termijnen en heeft THINK VIDEO GCV het recht verdere leveringen op te schorten totdat het verschuldigde bedrag met inbegrip van de intresten en alle andere extra kosten volledig is aangezuiverd. Per aanmaning zal een kost van 7,50€ worden aangerekend. Bovendien loopt er van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is vanaf de factuurdatum een nalatigheidsintrest van 1,5% per maand. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden. Tevens wordt het factuurbedrag verhoogd met 10% met een minimum van 220€ ten titel van een forfaitaire conventionele schadevergoeding. Ook de door THINK VIDEO GCV aangerekende incassokosten zullen worden gefactureerd aan de opdrachtgever. De toepassing van de reglementering betreffende de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) zal worden gedaan volgens de aanduiding van de opdrachtgever en onder zijn volledige verantwoordelijkheid. Het opgenomen beeldmateriaal wordt gemonteerd en bewerkt naar inzicht van THINK VIDEO GCV met inachtneming van de eventuele wensen van de opdrachtgever. Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de opdrachtgever nooit als reden van niet betaling van een factuur inroepen dat het eindproduct niet volledig zijn wens is. Alle klachten betreffende aangeleverde producties of bestellingen moeten op straffe van verval binnen de drie kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan THINK VIDEO GCV.

 

ARTIKEL 2.1 – VIDEO – EN AUDIOPRODUCTIES, CONSULTANCY EN DIGITALE MARKETING
De prijzen bij filmopnames zijn gebaseerd op de tijd dat de crew aanwezig is om de opnames te realiseren; dit vanaf het afgesproken uur dat de opnames dienen gemaakt te worden tot het voorziene of afgesproken eind uur. Indien de afgesproken filmtijd overschreden wordt, zal 55€ exclusief BTW per extra uur worden aangerekend. Elk begin van een uur telt als een volledig uur.

De opdrachtgever krijgt de productie online te zien op een speciale website. Aan de hand van deze preview laat hij zijn opmerking(en) weten. THINK VIDEO GCV past aan datgene wat werd gevraagd. Na deze aanpassing(en) krijgt de opdrachtgever opnieuw een link toegestuurd zodat hij het eindresultaat kan bekijken. Indien er daarna nog extra aanpassingen dienen te gebeuren, dient er een meerprijs van 55€ exclusief BTW per extra montage-uur betaald te worden.THINK VIDEO GCV is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk opgegeven opdracht aanbrengt of wanneer er zich wijzigingen voordoen in de kostprijs van de dienst of het product. Kosten voor overnachting, transport, retributies (parkeeronkosten), werkbezoeken, dataverbruik, stroomvoorziening, stroomverbruik, mediamanagement, bouwkundige voorzieningen en catering zijn niet inbegrepen tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst. De kilometervergoeding wordt aangerekend van Borgerhout tot op de plaats van de opdracht en terug. Indien er meerdere locaties zijn, geldt de overeenkomst dat er gerekend wordt van locatie tot locatie en terug.

ARTIKEL 2.2 – THNKBX EN ANDERE DIGITALE MEDIADRAGERS

Bij een bestelling van de ‘THNKBX by Think Video’ wordt een voorschot van 50% gefactureerd. Dit voorschot dient binnen de 5 werkdagen betaald te worden. Anders wordt de bestelling niet geplaatst en kan de afgesproken prijs niet meer gegarandeerd worden. Het restsaldo dient betaald te worden bij de aflevering. Technische foutmeldingen of storingen dienen binnen de 3 werkdagen na aflevering schriftelijk of via mail gemeld te worden. THINK VIDEO GCV is in géén enkel geval aansprakelijk voor defecten of fouten in het drukwerk. De opdrachtgever kan dan ook in geen enkel geval aanspraak maken op een schadevergoeding of op een korting. Leveringen zoals dvd’s, THNKBX’N of andere dragers worden niet teruggenomen.

 

ARTIKEL 3 – VERZUIM / ONTBINDING

Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, is THINK VIDEO GCV gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het is immers de plicht van de opdrachtgever om onvoorwaardelijk en constructief mee te werken tijdens de duur van de opdracht in functie van het overeengekomen en beoogde resultaat. Bij een voortijdige verbreking van een opdracht of een bestelling door de opdrachtgever of door een aan de opdrachtgever te wijten oorzaak zullen de tot dan toe gepresteerde werkuren en gemaakte kosten worden aangerekend. Bij reportages en filmwerk allerhande, podiumkunsten of evenementen die op een specifieke datum moeten worden gefilmd, wordt 50% van het te verwachten factuurbedrag aangerekend als de verbreking binnen een termijn van één maand op voorhand wordt gedaan. Indien de verbreking binnen een termijn van minder dan twee weken voor de voorziene opnamedatum gebeurt, wordt de volledige som van het te verwachten factuurbedrag aangerekend. De vermoedelijke duurtijd van de opdracht of de vermoedelijke afleveringsdatum worden slechts opgegeven als aanwijzing en zonder dat deze als bindend mogen worden beschouwd. Eventuele vertragingen geeft de opdrachtgever niet het recht om de bestelling te annuleren of om aanspraak te maken op een schadevergoeding noch om een langere betalingstermijn te hanteren na de vervaldatum dan aangegeven op de factuur.

 

ARTIKEL 4 – VERZEKERING / AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever die goederen huurt van THINK VIDEO GCV al dan niet als onderdeel van een dienstenovereenkomst gebonden aan de verplichting om voor de gehuurde goederen een verzekeringspolis voor diefstal en schade af te sluiten vóór ingang van de huurperiode of dienst. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de beschadigingen en verliezen (incl. diefstal) die gedurende de huurperiode of de dienstverlening zijn ontstaan zelfs als die door overmacht zouden zijn veroorzaakt. De totale aansprakelijkheid van THINK VIDEO GCV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst afgesproken prijs. THINK VIDEO GCV zal beelddragers (tape, dvd en externe harde schijf) of geluidsdrager (CD, MD, cassette en externe harde schijf) door de opdrachtgever in bruikleen of ter verwerking in een productie met de grootste zorg behandelen en bewaren. Indien echter door omstandigheden van technische aard of volledig buiten de wil van THINK VIDEO GCV de beeld- en of geluidsdragers toch beschadiging zouden oplopen of gestolen zouden worden, kan de opdrachtgever hiervoor op geen enkele manier een schadevergoeding eisen.

ARTIKEL 4.1 – OVERMACHT
Gevallen van overmacht die hun oorsprong hebben bij leveranciers, vervoerders of posterijen schorten de uitvoering van de verbintenissen in naam van THINK VIDEO GCV op. Indien de opdracht niet onvoldoende kan worden uitgevoerd omwille van technische redenen zoals onder meer stroompanne, ongunstige weersomstandigheden, appartuurpanne of omwille van verkeersproblemen (verkeersongeval, file, omleidingen) kan de opdrachtgever hiervoor geen schadevergoeding eisen.

 

ARTIKEL 5 – AUTEURSRECHT
Elke video- en filmproductie zal voorafgegaan worden en eindigen met beelden van het logo van THINK VIDEO GCV waardoor de auteur van de videoproductie herkenbaar is. Alle producties van THINK VIDEO GCV vallen onder de wet op het auteursrecht. Het vermenigvuldigen van producties op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk, is verboden en is strafbaar. THINK VIDEO GCV zal dan ook bij niet naleving hiervan altijd, hoe klein de inzet ook is, de overtreding gerechtelijk vervolgen. De opdrachtgever vrijwaart THINK VIDEO GCV van alle juridische claims met betrekking tot auteursrechten. De opdrachtgever is immers zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van administratieve en financiële transacties bij de digitale opname en transmissie van auteursrechtelijk werk. De eventuele verplichtingen ten overstaan van SABAM of andere rechtenorganisaties evenals het aankopen bij beeld- en muziekbanken waar stockbeelden, geluid, muziek, foto’s of andere van gekocht worden, vallen volledig ten laste van de opdrachtgever (Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten).

 

ARTIKEL 6 – REPRODUCTIE / WIJZIGINGEN IN MONTAGE
De opdrachtgever die een reproductieopdracht geeft, zowel integraal, gedeeltelijk als herwerkt door montage, wordt verondersteld als zijnde hiertoe gerechtigd. Hiervoor dient een bewijs van de opdrachtgever wie als eerste de opdracht gaf tot het maken van de productie te tekenen ter goedkeuring om aan de reproductieopdracht te beginnen.

 

ARTIKEL 7 – MEDIA MANAGEMENT / RUSHES

Behoudens voorafgaande overeenkomst, zal THINK VIDEO GCV de gemaakte opnames en montages bewaren gedurende dertig dagen na aflevering van het eindproduct. De gemaakte basisopnames (rushes) blijven ten allen tijde eigendom van THINK VIDEO GCV. Enkel mits een nader te bepalen dading kunnen deze worden gekocht. Ondanks de aankoop is THINK VIDEO GCV vrij deze opnames te gebruiken voor promotionele doeleinden van het bedrijf. Indien de opdrachtgever de gemaakte basisopnames (rushes) langer wil laten bewaren, dient men dit schriftelijk overeen te komen en zal hiervoor een bewarings- en back-upvergoeding in rekening worden gebracht aan de aankoopprijs van de drager waarop de basisopnames (rushes) staan.

 

ARTIKEL 8 – KLACHTEN / GESCHILLEN

Om geldig te zijn, dienen klachten aan THINK VIDEO GCV gemeld te worden binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de factuur. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Elk geschil en elke eis voortvloeiend uit of in verband met de huidige overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbank van het rechtsgebied waarin de exploitatiezetel van THINK VIDEO GCV is gevestigd. De opdrachtgever erkent onderling mail- en smsverkeer evenals andere huidige digitale communcatiemiddelen (WhatsApp en Messenger) als wettelijk geldend bewijsmiddel.

 

ARTIKEL 9 – BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgebonden informatie is louter bedoeld voor intern gebruik door THINK VIDEO GCV. De opdrachtgever heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven. Melding van inbreuken op deze algemene voorwaarden kan via info@thinkvideo.be of per brief naar THINK VIDEO GCV, Joe Englishstraat 63 bus 43, 2140 Borgerhout.